دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، اسفند 1391 (پائیز و زمستان 1391، شماره پیاپی64) 

مقاله پژوهشی

دقت گوشه‌های کوچک- شعاع در برش چندمرحله‌ای در وایرکات

صفحه 1-12

حمید آبیارفیروزآبادی؛ امیر عبداله؛ جمشید پرویزیان


مطالعه تجربی کنترل ریزش گردابه به وسیله عملگرهای پلاسمایی

صفحه 45-54

عبدالله شادآرام؛ مسعود میرزایی؛ سیدآرش سیدشمس طالقانی