دوره و شماره: دوره 42، شماره 1، تیر 1391 

مقاله پژوهشی

طراحی بهینه ساختارهای مشبک مدور

صفحه 1-9

جعفر اسکندری‌جم؛ میلاد نورآبادی؛ سید حسین تقویان


بررسی عددی و تجربی اثر هندسه چرخ متحرک بر عملکرد پمپ گریز از مرکز هنگام پمپاژ روغن

صفحه 33-43

مجتبی طحانی؛ محمد حسن شجاعی فرد؛ میربیوک احقاقی؛ مهدی بگلری؛ هادی فلاح؛ بهزاد سلیمیان ریزی