دوره و شماره: دوره 42، شماره 1، تابستان 1391 

پژوهشی کامل

1. طراحی بهینه ساختارهای مشبک مدور

صفحه 1-9

جعفر اسکندری‌جم؛ میلاد نورآبادی؛ سید حسین تقویان


4. بررسی عددی و تجربی اثر هندسه چرخ متحرک بر عملکرد پمپ گریز از مرکز هنگام پمپاژ روغن

صفحه 33-43

مجتبی طحانی؛ محمد حسن شجاعی فرد؛ میربیوک احقاقی؛ مهدی بگلری؛ هادی فلاح؛ بهزاد سلیمیان ریزی


یادداشت پژوهشی

6. تحقیق در سرعت مذاب ورودی به قالب در قطعات ریختگی تولید شده به روش فشار ایمپالس هوا

صفحه 61-67

نجمه نجم الدین؛ سحر غفوریان؛ سیدمحمدعلی بوترابی