دوره و شماره: دوره 44، شماره 3، دی 1393 
ارتعاشات غیرخطی لوله ترک‌دار با ترک باز و بسته شونده

صفحه 11-19

موسی رضائی؛ وحید عرب‌ملکی؛ جعفر اسکندری جم؛ پیمان فرزانفرد


بهینه سازی بازتوانی نیروگاه بخار بندرعباس توسط الگوریتم ژنتیک

صفحه 53-62

صادق نیک بخت ناصرآباد؛ کامران مبینی؛ عبدالله مهرپناهی؛ محمدرضا علی گودرز