دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، خرداد 1393 
حل عددی مدل شار- رانشی جریان دوفازی با روش پایستار در امتداد مسیر مرکزی PRICE-C

صفحه 29-38

اسماعیل نامور بهرغانی؛ ابراهیم حاجی‏دولو؛ یونس شکاری؛ محسن خضریان