دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، بهار 1393 
4. حل عددی مدل شار- رانشی جریان دوفازی با روش پایستار در امتداد مسیر مرکزی PRICE-C

صفحه 29-38

اسماعیل نامور بهرغانی؛ ابراهیم حاجی‏دولو؛ یونس شکاری؛ محسن خضریان


یادداشت پژوهشی

6. مطالعه عددی و تجربی برخورد یک جت مستطیلی با یک صفحه تخت در راستای عمود بر محور

صفحه 53-58

علیرضا تهور؛ محمد مهدی پورجم؛ شاهین حیدری