دوره و شماره: دوره 41، شماره 2، اسفند 1390 (جلد41، شماره 2،پاییز و زمستان 1390، شماره پیاپی 62) 
محاسبه ی تحلیلی کشش بین قفسه ای در فرآیند نورد سرد پیوسته

صفحه 31-40

محمد کریمی خوزانی؛ مهرداد پورسینا؛ حسین گلستانیان


مقاله کوتاه

تحلیل عددی جریان آرام سیال غیر نیوتنی اطراف استوانه دوار

صفحه 53-58

عطا سجودی؛ فرامرز طلعتی کلاسر؛ ریحانه نیشابوری


مطالعه تجربی آبگرمکن خورشیدی با مخزن آب یکپارچه از نوع پره دار

صفحه 59-64

یاسر طاهری؛ کاظم علیمردانی؛ بهروز میرزایی ضیاپور