تحلیل عددی جریان آرام سیال غیر نیوتنی اطراف استوانه دوار

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشیار دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

3 کارشناس دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی جریان یک سیال غیر نیوتنی در رژیم آرام حول یک سیلندر دوار پرداخته شده است. شبیه سازی جریان سیال غیر نیوتنی با استفاده از مدل توانی (Non-Newtonian power law) انجام گرفته و در آن به بررسی تغییرات پارامترهایی از قبیل رفتار جریان سیال غیرنیوتنی (توان عدد غیرنیوتنی)، سرعت چرخش سیلندر و عدد رینولدز ورودی پرداخته شده است و وابستگی شدید انتقال گرما و هیدرودینامیک  جریان سیال به پارامترهای مذکور به ثبت رسیده است. از جمله نتایج بدست آمده افزایش میزان انتقال گرما و نیز ضریب پسا با افزایش عدد رینولدز می­باشد. همچنین با افزایش توان عدد غیرنیوتنی (n) به دلیل افزایش سریع ضخامت لایه مرزی هیدرودینامیک، میزان انتقال گرما با کاهش شدیدی روبرو می شود که به دنبال آن ضریب پسا به طرز چشمگیری افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها