دوره و شماره: دوره 41، شماره 1، تیر 1390 (جلد41، شماره 1، بهار و تابستان 1390، شماره پیاپی 61)