دوره و شماره: دوره 54، شماره 1 - شماره پیاپی 106، اردیبهشت 1403 (در حال تکمیل) 

مقاله پژوهشی

شناسایی رفتار عملکرد انواع فنرهای نواری و مارپیچ و بشقابی در شرایط فضایی

صفحه 1-10

10.22034/jmeut.2024.59440.3346

محرم شاملی؛ مبین رحمانی؛ جعفر کیقبادی؛ هادی محمدیان خلف انصار