دوره و شماره: دوره 53، شماره 1 - شماره پیاپی 102، اردیبهشت 1402 
بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانو ذرات رس

صفحه 71-79

10.22034/jmeut.2023.53998.3198

رضا رشیدی میبدی؛ محمد رضا بابائی زارچ؛ علی دهقان همدان؛ مسعود مهدی زاده رخی