موضوعات = دینامیک و کنترل
تعداد مقالات: 7
5. آشکارسازی مقاوم عیب با تلفیق باندگراف و مشاهده گر ورودی نامعلوم

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 153-162

10.22034/jmeut.2020.9608

محمدقاسم کاظمی؛ محسن منتظری