موضوعات = بیومکانیک
شبیه سازی محاسباتی تحریک مکانیکی سلول‌های بنیادی مزانشیمی تحت نیروی کشش چرخه‌ای تک‌محوره

دوره 50، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 219-227

10.22034/jmeut.2021.9555

بهمن وحیدی؛ فاطمه میراخورلی؛ نوشین حقیقی پور؛ پوریا اسماعیلی


شبیه سازی عددی بیورآکتور غشایی بافت مجوف و بررسی پارامترهای مربوط به کشت سلول های حیوانی

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 289-298

سهراب ولدبیگی؛ فرزان قالیچی؛ رضا یگانی؛ علی اکبری


خواص ویسکوالاستیک گرافت های رگ: مقایسه بین شریان سینه‌ای داخلی و ورید سافنوس کوچک

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 127-131

آرزو خسروی؛ میلاد سلیمی بنی؛ حسین بحرینی زاد


شبیه سازی جامد - سیال رگ مصنوعی آئورت ساخته شده از مواد هدفمند با ضرایب ناهمگنی متفاوت

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 179-185

آرزو خسروی؛ میلاد سلیمی بنی؛ حسین بحرینی زاد