کلیدواژه‌ها = انرژی خورشیدی
ارزیابی آزمایشگاهی آب شیرین کن خورشیدی پلکانی همراه با نانو مواد تغییر فازدهنده هیبریدی تحت میدان مغناطیسی

دوره 53، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 13-22

10.22034/jmeut.2022.53281.3163

سید سینا ادیبی طوسی؛ حمیدرضا گشایشی؛ ایمان زحمتکش؛ وحید نجاتی


اثر نانوسیال‌های مختلف با خواص تابع دما بر راندمان گرمایی دریافت کننده خورشیدی

دوره 53، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 31-39

10.22034/jmeut.2023.54107.3200

سمانه کریمی؛ امیر ترابی؛ بهزاد قاسمی؛ افراسیاب رئیسی


مطالعه موردی سرمایش ساختمان به وسیله سردکن ترموالکتریک با تغذیه از منابع انرژی خورشیدی

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 227-236

10.22034/jmeut.2021.43389.2807

بهروز میرزایی ضیاپور؛ احسان مختاری زائر؛ محسن رحیمی


تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژیک سیکل تبرید جذبی بر پایه انرژی خورشیدی

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 91-98

جاماسب پیرکندی؛ محمد امیان؛ شهرام خداپرست


مطالعه تجربی اثرات سطح انعکاسی سهمی بر عملکرد یک اجاق خورشیدی

دوره 45، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 47-53

حسین زمانی؛ محمد مقیمان؛ علی کیانی فر