کلیدواژه‌ها = روش اجزاء محدود
تحلیل پایداری دینامیکی یاتاقان‌های ژورنال غیرمُدور سه لُب با روانکار تنش کوپل

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 153-162

10.22034/jmeut.2022.12267

مهدی زارع مهرجردی؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ علی صادق نژاد فرد


بررسی تجربی و عددی جریان دو فازی جامد – مایع در میکرو کانال مستقیم با مقطع مستطیلی

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 287-293

10.22034/jmeut.2022.11217

رضا افراسیابی؛ نادر پورمحمود حصار؛ ایرج میرزایی


تنش حرارتی در دیسک لیزری Yb:YAG تحت دمش عرضی سه سویه با استفاده از روش اجزاء محدود

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 193-197

10.22034/jmeut.2021.11292

سمیه کیقبادی؛ ابراهیم صفری؛ حبیبه پورحسن


تاثیر لایه هدفمند ارتوتروپیک میانی بر میدان تنش تماسی

دوره 50، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 121-130

10.22034/jmeut.2021.10637

یداله علی نیا؛ مصطفی اسدپور


پیش بینی همودینامیک جریان خون در دریچه سالم و بیمار آئورت به روش تعامل سیال و جامد

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 129-137

10.22034/jmeut.2020.9834

فاطمه صادقپور؛ ناصر فتورائی؛ مهدی نوید بخش


مطالعه اجزاء محدود تأثیر پارامترهای هندسی آنوریسم رگ کرونری قلب بر تنش مکانیکی وارد بر دیواره آنوریسم

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 181-187

10.22034/jmeut.2020.9841

مهدی کاظمیان؛ حامد افراسیاب؛ محمدهادی پاشائی؛ رمضانعلی جعفری تلوکلایی


مقایسه سه معیار شکست مواد مرکب با استفاده از آزمون بارگذاری بال هواپیما

دوره 48، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 55-64

وحید پورعبدالله قهفرخی؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ حمید بهشتی؛ حمید ربیعیان نجف آبادی