نویسنده = حمیدرضا گشایشی
ارزیابی آزمایشگاهی آب شیرین کن خورشیدی پلکانی همراه با نانو مواد تغییر فازدهنده هیبریدی تحت میدان مغناطیسی

دوره 53، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 13-22

10.22034/jmeut.2022.53281.3163

سید سینا ادیبی طوسی؛ حمیدرضا گشایشی؛ ایمان زحمتکش؛ وحید نجاتی


بررسی آزمایشگاهی عملکرد حرارتی یک لوله گرمایی نوسانی سه بعدی همراه با نانوسیال اکسید آهن در معرض میدان مغناطیسی و تبخیرکن شیاردار شده

دوره 51، شماره 3، آبان 1400، صفحه 191-199

10.22034/jmeut.2021.10764

حسین محسنی فدردی؛ حمیدرضا گشایشی؛ سیدمحمود ابوالحسن علوی؛ علیرضا علیزاده جاجرم؛ مسعود خسروداد


تحقیق آزمایشگاهی جهت بهبود بازدهی آب شیرین کن خورشیدی پلکانی با استفاده از پارافین/ اکسید گرافن

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 269-273

10.22034/jmeut.2021.11218

حمیدرضا گشایشی؛ سید سینا ادیبی طوسی؛ مهران رستمی؛ احسان جعفری


بررسی آزمایشگاهی اثر شیب پوشش شیشه ای با سطوح تخت و محدب صفحه جاذب در بازدهی آب شیرین کن خورشیدی

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 199-207

10.22034/jmeut.2021.10705

حمیدرضا گشایشی؛ سید سینا ادیبی طوسی؛ مهران رستمی؛ احسان جعفری