دوره و شماره: دوره 39، شماره 1، تیر 1388 (جلد 39، شماره 1، بهار و تابستان 1388، شماره پیاپی 57) 
بررسی تاثیر پارامترهای طراحی بر عملکرد یاتاقان گازی غیر مدور دو لب با روش شبکه های عصبی مصنوعی

صفحه 11-23

محمدرضا دهقانی زاده بغدادآبادی؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ سید محمد تقی المدرسی


بررسی تئوری و تجربی فرآیند ساخت لوله های قطور به روش CUO

صفحه 59-64

حسن مسلمی نائینی؛ امیرحسین رحیم‌یار هریس؛ مهدی سلطانپور؛ عبدالرحیم ساجدی نژاد؛ خالد واحدی