دوره و شماره: دوره 39، شماره 2، آذر 1388 (جلد 39، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، شماره پیاپی 58) 
کاربرد روش حجم محدود در تحلیل عددی پیچش مقاطع منشوری

صفحه 25-35

سید اسماعیل رضوی؛ تاج بخش نوید چاخرلو؛ علی نرج آبادی فام


ساخت پایه آلفا آلومینا وکاتالیست اتیلن اکسید(Ag/α-Al2O3) با پراکندگی بالای نانو ذرات نقره

صفحه 37-44

صدیقه صادق حسنی؛ محمد رضا قاسمی؛ مهدی رشیدزاده؛ سید کمال مسعودیان


مقاله کوتاه

تحلیل سینماتیک و دینامیک معکوس مکانیزم استوارت

صفحه 67-72

سیامک پدرام مهر؛ مهران محبوب خواه