دوره و شماره: دوره 43، شماره 1، تیر 1392 (جلد 43، شماره 1، بهار و تابستان 1392، شماره پیاپی 65) 
بررسی چگالش و تغییرات ابعادی در تفجوشی فاز مایع سوپرسالیدوس آلیاژ برنجی Cu-28Zn

صفحه 33-41

احد محمدزاده؛ مازیار آزادبه؛ امیرعطا آزادبه؛ عباس صباحی نمین


مقاله کوتاه

حل عددی انتقال گرمایی جریان طبیعی نانو سیال در کانالهای با مقطع مستطیلی

صفحه 55-60

عبدالله رضوانی آلیله؛ رسام دهنوی؛ فرزانه بهنام گرمی