بررسی اکوستیکی رزوناتور چند خودرو متداول در ایران

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهرکرد

2 کارشناس ‌ارشد، گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه ‌صنعتی‌ اصفهان

3 استادیار، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک، دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این پژوهش تأثیر رزوناتورهای خودروهای سوزوکی ویتارا، تندر 90، پژو 206 معمولی و پژو 206 صندوق‌دار به منظور کاهش تراز صدای خودرو بررسی شد. آزمایش‌ها به صورت آزمایش فاکتوریل 4×5×10 در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد که نوع رزوناتور در چهار سطح،‌ دامنه صوت در پنج سطح (05/0، 15/0، 25/0، 35/0 و 45/0) و فرکانس‌ تحریک در 10 سطح (32، 64، 128،‌ 256، 512، 1024، 2048، 4096، 8192 و 16348 هرتز) فاکتورهای این آزمایش بودند. نتایج بدست آمده بیانگرتأثیرمعنی‌دار فاکتورهای نوع رزوناتورو فرکانس تحریک بود به نحوی که رزوناتور خودرو سوزوکی ویتارا و تندر 90 به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در کاهش تراز صدای خودرو داشتند. همچنین بیشترین میزان کاهش تراز صدا برای رزوناتورهای مختلف به طور متوسط در فرکانس 8192 هرتز بوجود آمد.

کلیدواژه‌ها