دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، دی 1392 (جلد 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، شماره پیاپی 66) 

مقاله پژوهشی

مدل سازی یک بعدی عملکرد یک پیل سوختی با غشا پلیمری

صفحه 1-12

یونس بخشان؛ رضا هنرخواه؛ جمشید خورشیدی