دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی کامل

1. بررسی تأثیر مدل تماسی ایمپلنت دندان و استخوان فک بر حداکثر تنش ایمپلنت به روش اجزاء محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1398

محمدرضا نیرومند؛ فرزانه جعفری مریکی


2. آنالیز عددی تاثیر هندسه بلوک های متخلخل بر افزایش انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در جریان نانو سیال درون کانال ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

امیرمحمد اتحاد؛ علیرضا الهامی امیری


3. مطالعه عددی تشکیل قطره در میکروکانال Y-شکل با زوایای اتصال مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

کیوان فلاح


4. مدل سازی عددی فرآیند آشام خودبخودی آب در یک بلوک مخزن شکافدار و بررسی اثر شرایط مرزی مختلف بر بازیافت نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

محمد چهاردولی؛ محمد سیم جو؛ راضیه خسروی


5. آنالیز حساسیت 9 مدل جهت تخمین توان پنل‌های فتوولتاییک مونوکریستال و پلی‌کریستال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

محمد شفیعی دهج؛ مصطفی زمانی محی آبادی؛ سیدمحمد صادق حسینی


6. تحلیل ترمودینامیکی یک سیستم تولید همزمان بر مبنای توربین گازی با سوخت بیوگاز برای تولید توان، آب شیرین، گرمایش و هیدروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

مهران عبدالعلی پورعدل؛ محسن رستمی؛ فرزاد محمدخانی؛ شهرام خلیل آریا


7. شبیه‌سازی، تحلیل و بهینه سازی ترمودینامیکی دو سیکل جدید ترکیبی توان-تبرید با استفاده از انرژی کرایجونیک ال ان جی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

دامون آقازاده دکانداری؛ رامین حقیقی خوشخو؛ مختار بیدی؛ مصطفی مافی


8. شبیه سازی هیدرودینامیکی بستر سیالی مایع – جامد با سیال غیر نیوتنی قانون توانی با استفاده از روش شبکه بولتزمن و نمایه هموار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

احسان مهرابی گوهری؛ علیرضا ملوزه؛ محمد سفید؛ محسن مظفری شمسی


9. تحلیل اگزرژو-اقتصادی یک سیستم جدید برای تولید سه‌گانه‌ی توان، گرما و آب شیرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

صمد جعفرمدار؛ ملیحه پاشاپور؛ شهرام خلیل آریا


یادداشت پژوهشی

10. طراحی مفصل امن منفعل در بازوی ربات با استفاده از مکانیزم چهارمیله‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

محمدرضا محمدی دانیالی؛ رقیه حسن زاده؛ مرتضی دردل


12. بررسی تجربی تاثیر نانو گرافن اکسید عامل‌دار بر روی خواص مکانیکی چسب اپوکسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

بشیر بهجت خواجه؛ جمال دباغ؛ مجتبی یزدانی؛ مصطفی رضایی


13. بررسی تجربی اثرات نسبت پرشوندگی و زاویه انحراف بر روی عملکرد حرارتی لوله های گرمایی نوسانی داخل شیاردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

رستم اکبری کنگرلوئی؛ مجید عباسعلیزاده؛ احد رمضانپور


14. بررسی تأثیرات ترکیبی روانکار فروسیال و تنش کوپلی بر روی مشخصات فیلم فشرده در صفحات بیضوی شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

مقصود دلیری؛ اکبر طلوعیان؛ محرم شاملی


15. تحلیل سیالاتی پدیده کاویتاسیون پمپ OH1 150-500 و طراحی عددی پیشران و بررسی نتایج تست تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

میربیوک احقاقی؛ خلیل عصری زمانی


16. بررسی تجربی و عددی جریان دو فازی جامد – مایع در میکرو کانال مستقیم با مقطع مستطیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

نادر پورمحمود حصار؛ ایرج میرزایی؛ رضا افراسیابی


17. طراحی، ساخت و بررسی عملکرد آب‌شیرین‌کن خورشیدی پلکانی همراه با سیستم مخزن ذخیره انرژی گرمای نهان با استفاده از نمک گلوبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

احمد بن سعید؛ شیماء عزیزی؛ سید محسن پیغمبرزاده


18. بررسی عملکرد یک موتور دیزل با سوخت بیودیزل روغن ماهی تحت تاثیر نانو ذرات پراکنده شده در سوخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

یاسر ملایی برزی؛ علی زارعین؛ برات قبادیان


19. اثر نسبت منظری بر فرآیند ذوب مواد تغییر فازدهنده غیرنیوتنی کارئو در فضای متخلخل بین دو لوله عمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

محسن طالب زادگان؛ مجتبی مروج؛ احسان اله عصاره؛ محسن ایزدی


20. بررسی تئوری، عددی و آزمایشگاهی فرکانس‌ها و میرایی تلاطم در مخازن استوانه‌ای دارای بافل‌های حلقوی و قطاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

محمد مهدی محمدی؛ حمید موسی زاده؛ حسین جمشیدی


یادداشت پژوهشی

21. مدلسازی تأثیر تابش خورشیدی بر عملکرد کولرهای تبخیری مستقیم و ارزیابی اثربخشی سایبانهای رایج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

امیر امیدوار؛ حامد شایانی؛ عباس رضایی


پژوهشی کامل

22. شبیه‌سازی عددی انتقال گرمای جابجایی ترکیبی نانوسیال درون کانال دارای حفره روباز با استفاده از مدل غیرهمگن بونگیورنو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

هادی شاکر؛ مجید عباسعلیزاده؛ شهرام خلیل آریا؛ صابر یکانی مطلق


24. مدلسازی و بهینه سازی فنی اقتصادی سیستم‌های هیبریدی تولید توان، حرارت، برودت و آب شیرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

حسن حاج عبداللهی؛ وحید قمری


25. شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند ریفرمینگ گازطبیعی با بخار آب و اصلاح مجدد جهت کاهش انتشار دی اکسید کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

فاطمه چمنی؛ حسین بیکی


26. کنترل دمای برد الکترونیکی با بکارگیری چاه گرمایی حاوی ماده تغییر فاز دهنده استئاریک اسید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

فائزه رستمیان؛ نسرین اعتصامی؛ مجید حقگو


27. بهسازی عملکرد انرژی یک ساختمان موجود به همراه تاثیرات بام سبز بر میزان مصرف انرژی در اقلیم اصفهان: مطالعه تطبیقی مبحث 19 در برابر استاندارد اشره 2018-2/90

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

مریم سادات اعرابی؛ مازیار دهقان؛ سعید ضیائی راد


28. تحلیل کرانه بالایی فرآیند نورد نامتقارن ورق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

هنگامه رضایی؛ حشمت اله حقیقت


29. بررسی عدم قطعیت در چندلایه‌های ساخته‌شده از الیاف شیشه/اپوکسی هنگام جدایش با استفاده از روش سطح سطح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

محمدعلی کوچک‌زاده؛ پیمان غلامی؛ محمد علی فارسی


30. مدل سازی عددی حرکت قطره آب نمک در میدان الکتریکی یکنواخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

محسن پورفلاح؛ نیلوفر آلاشتی؛ آتنا قادری


31. بررسی عددی پارامترهای تأثیرگذار بر جریان دوفازی جامد-مایع در میکروکانال همگرا-واگرا از طریق رهیافت اویلری- لاگرانژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

رضا رزاقی؛ فرهود شیرین زاده


مقاله مروری

32. مروری بر مفهوم تخمین عمر باقی‌مانده (RUL) در ماشین آلات دوار با بهره‌گیری از مدل مدیریت سلامت پیش‌بینانه (PHM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

محمد ریاحی؛ عمید مقصودی


پژوهشی کامل

33. تحلیل تجربی، آنالیز حساسیت و بهینه سازی تاثیر پارامترهای زاویه رأس و زاویه مارپیچ مته بر روی رفتار دما در فرایند سوراخکاری استخوان کورتیکال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

مهدی صفری؛ وحید طهماسبی؛ پیمان حسن پور؛ مجتبی ذوالفقاری


34. بهینه‌سازی پارامترهای هندسی مبادله‌کن‌های صفحه ای فین دار در شبکه مبادله‌کن‌های حرارتی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

رضا رمضان پور جیرنده؛ مهرانگیز قاضی؛ امیرفرهنگ ستوده؛ محمد نیکیان


35. شبیه‌سازی عددی نشت‌بند گازی خشک یک کمپرسور گریز از مرکز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

زهرا سجادیان؛ محمدرضا صفاریان؛ سیدسعید بحرینیان


36. اصلاح فرآیند ایکپ با استفاده از کانال مارپیچ بیضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

سیدعلی زمانی؛ حمید گرجی؛ محمد بخشی جویباری؛ سیدجمال حسینی پور؛ مرتضی حسین زاده


37. مدل سازی عددی لوله حرارتی به منظور استفاده در خنک کاری پیل سوختی غشاء پلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

ابراهیم افشاری؛ احسان بنی اسدی؛ نگار شاکرمی؛ سید علی اطیابی؛ سعید اصغری


38. مطالعه‌ی آزمایشگاهی حرکت قطره نفتی از بین سطح مشترک آب-نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

صفورا کریمی؛ آنا عبیری؛ مجتبی شفیعی؛ نگین محمدزاده


39. بررسی عوامل تاثیرگذار بر گذردهی حرارتی پارچه‌های اسپیسر با استفاده از پردازش تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1399

ندا دهقان؛ پدرام پیوندی


40. ارزیابی عیوب در قطعات پلیمری تحت بار با استفاده از سیستم تحریک حرارتی به کمک روش تداخل‌سنجی لیزری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1399

احسان آقاجعفری؛ داود اکبری


42. بررسی اثر ترکیب شیمیایی و جریان بر روی خواص پوشش‌هایNi-W تهیه شده به روش آبکاری پالسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1399

سمیه احمدیه؛ علی رسولی؛ میرقاسم حسینی


43. مطالعه عددی تاثیر عملگرهای پلاسمایی در کنترل جریان نشتی نوک در یک روتور کمپرسور محوری سرعت پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1399

علی خوش نژاد؛ رضا ابراهیمی؛ غلامحسین پوریوسفی؛ علی‌رضا دوست‌محمودی


44. ردیابی مسیر خودرو ی خودران در مسیرمنحنی بر مبنای مدل کنترل پیش بین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1399

هاشم غریبلو


45. مدل‌سازی یک لانچر دو درجه آزادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1399

میثم یادگار؛ جعفر حیرانی نوبری


46. تحلیل عددی معادلات مور-گرایتزر برای اجتناب از بروز ناپایداری‌های سرج و واماندگی گردان در کمپرسورهای محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1399

نوید شریفی


47. مطالعه تجربی تاثیر نرخ تزریق هوا از انتهای دماغه مخروطی یک بدنه متقارن محوری بر ابعاد ابرکاواک مصنوعی حول آن در سرعت های مختلف جریان آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

سید مرتضی جوادپور؛ محمود سالاری


48. عملکرد هیدرولیکی - حرارتی یک مبدل حرارتی لوله ای غیر دایروی با فین کنگره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

ماکان درستکار؛ آرش میرعبداله لواسانی


49. عیب‌یابی چند کلاسه برای چرخ‌دنده‌ها بر پایه‌ی تبدیل موجک گسسته، انتخاب مناسب‌ترین ویژگی و ماشین بردار پشتیبان بهبود یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

سعید نظامیوند چگینی؛ احمد باقری؛ میلاد رمضانی دشتمیان؛ بهمن احمدی


50. بهینه‌سازی اقتصادی شبکه مبادله‌کن گرمایی بر اساس طراحی دقیق تجهیزات با به‌کارگیری الگوریتم وال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

مهرانگیز قاضی؛ امین فرزین؛ امیرفرهنگ ستوده؛ محمد نیکیان


51. بررسی تأثیرات ترکیبی روانکار تنش کوپلی پیزو ویسکوز و زبری سطح بر روی مشخصات فیلم فشرده در صفحات مخروطی شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

حجت امین خانی؛ مقصود دلیری؛ محرم شاملی؛ نادر جوانی


52. شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی و تحلیل همزمان اگزرژی کوره واحد 104 شرکت پالایش گاز پارسیان به منظور کاهش تلفات حرارتی و بهینه‌سازی مصرف سوخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

رضا فیروزی؛ حمیدرضا نظیف؛ علی اکبر ازوجی؛ مهدی ثابت


53. بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی اجباری فروسیال Fe3O4 در لوله U شکل تحت میدان مغناطیسی نوسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

علی اصلاحچی؛ محمد حسن نوبختی؛ محمدبهشاد شفیعی؛ محمد حسین دیبایی بناب


54. شناسایی و کنترل سیستم های ناپایدار با ایجاد حلقه های داخلی و خارجی پیاده سازی بر روی مولتی روتور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1399

مرتضی طایفی؛ محمد باجلانی


55. تحلیل اثر هندسه جاذب حرارتی با بکارگیری مبردهای نانوسیال و مواد تغییر فاز دهنده ‏میکروکپسوله بر عملکردهای پنل های فتوولتائیک-حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1399

مهبد معین جهرمی؛ سعید رحمانیان؛ صالح برزگرلو کوهی


56. تحلیل تجربی و عددی رشد ترک خستگی در پیچ‏ های کربونیزه شده سرسیلندر موتور بنزینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1399

کریم علی اکبری


57. تحلیل پایداری دینامیکی یاتاقان‌های ژورنال غیرمُدور سه لُب با روانکار تنش کوپل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1399

مهدی زارع مهرجردی؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ علی صادق نژاد فرد


58. تحلیل تجربی و عددی جذب انرژی توسط لوله های آلومینیومی جدار ضخیم توخالی و پرشده با فوم با درنظر گرفتن مدل‌های آسیب متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1399

وحید حسینی؛ محمود شریعتی؛ سید مهدی میرزابابایی؛ مسعود مهدی زاده رخی


59. آنالیز انرژی و اگزرژی سطح مدول مولد ترموالکتریک جهت بازیافت حرارت هدر رفته گازهای احتراقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

ژیاوه قریشی؛ شهرام خلیل آریا؛ صمد جعفرمدار


یادداشت پژوهشی

60. بررسی کمانش ورقهای مستطیلی با ضخامت متغیر: مطالعه تحلیلی و عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

مهدی کاظمی؛ رحمن سیفی؛ حامد سیفی


61. بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد یک موتور حرارتی ساخته شده با محرک‌های آلیاژ حافظه‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

محمد رضا کارآموز راوری؛ رضا دهقانی؛ الهام سلیمانیان


پژوهشی کامل

62. تحلیل ترمودینامیکی یک سیستم تولید توان پیل سوختی غشایی تبادل پروتونی در یک هواپیمای بدون سرنشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

محسن رستمی؛ مجتبی دهقان منشادی


63. بررسی تجربی استحکام کششی، سختی و ریزساختار و شبیه‌سازی اجزاء محدود نمونه تیتانیوم ساخته شده با روش ترکیبی سینترینگ پلاسمای جرقه‌ای و اکستروژن برشی ساده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

محمد خسروی؛ سید محمدرضا سده ئـی؛ یدالله یعقوبی نژاد؛ حمید بهلولی


64. مدلسازی عددی و بهینه سازی چند هدفی کوره های پخت شیشه سکوریت با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

حامد صفی خانی؛ سید علیرضا مصطفوی؛ مهدیس دادستان


65. روش‌های جدید تخمین نیروی تماس ضربه سرعت پایین بر روی ورق‌های چندلایه کامپوزیت-فلز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

علی داور؛ عباس لبافیان مشهدی؛ محسن حیدری بنی؛ جعفر اسکندری جم


66. مطالعه عددی تأثیر شرایط مختلف جریان بر دینامیک برخورد قطرات بین دو صفحه متحرک مختلف الجهت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

امیره نوربخش؛ ناصر سرایی


67. طراحی، مدلسازی و تحلیل عملکرد زیر سیستم کنترل حرارت در یک ماهواره مقیاس کوچک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

جاماسب پیرکندی؛ زینب حاجی بابایی طاهری؛ حمید اکبر بیگلو


68. بررسی عددی نحوه تشکیل قطره در الگوهای مختلف جریان دوفازی مایع-مایع در میکروکانال‌های متمرکزکن جریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

هادی افسانه؛ پوریا احمدی؛ پدرام حنفی زاده؛ امیرمحمد ستاری


69. تحلیل اگزرژی پیشرفته یک چرخه برای تولید توان از منابع زمین گرمایی سبلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

امین عالی؛ وحید زارع


70. بررسی ارتعاشات آزاد ورق مشبک با استفاده از تحلیل هم هندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

عبداله ویسی‌آرا؛ حمید محمدصدیقی؛ آرش رضا


71. تحلیل کمانش پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی هیبریدی تقویت شده با الیاف حافظه‌دار در محیط گرمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

مرتضی نکوئی؛ میثم محمدی؛ مهدی راغبی


73. تحلیل عدم قطعیت مربوط به توزیع دما در بدنه یک پره حرارتی با استفاده از مفهوم مشتق فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22034/jmeut.2021.42617.2776

معصومه زینالی؛ قیام اسلامی


74. طراحی و بهینه سازی چندهدفه هندسه دهانه ورودی هوا متقارن محور برای دبی و ماخ طراحی مشخص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22034/jmeut.2021.41648.2751

مهرداد بزاز زاده؛ سجاد قاضی زاده؛ محسن آقاسید میرزابزرگ


75. سنتز بهینه مکانیزم نرم صفحه ای با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

10.22034/jmeut.2021.42966.2796

مهدی مختاری کرچگانی؛ سید مجتبی واردی کولایی


76. بررسی بازده اختلاط اجکتور در چرخه تبرید انبساطی اجکتوری با خروجی چگالنده دو راهه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

10.22034/jmeut.2021.42647.2779

شعبان علیاری شوره دلی


77. اثرات تغییرات دمایی محیط و خوراک بر عملکرد واحدهای مایع سازی گازطبیعی با کاربری قله‌سایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

10.22034/jmeut.2021.36560.2582

سجاد کرمی؛ مصطفی مافی؛ سید عباس سادات سکاک


78. مدلسازی و کنترل سیستم دینامیکی در حضور عملگر و سنسور بر اساس رویکرد سیستم‌های آشفته تکین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

10.22034/jmeut.2021.40418.2717

سیده مهناز حسینی؛ طاهره بینازاده


79. تحلیل انتقال گرما در چندراهة خروج دود موتور احتراق داخلی تراکمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

10.22034/jmeut.2021.43540.2814

سیداسماعیل رضوی؛ وحید فرهنگ مهر؛ رشید یوسفی زنوز


80. بررسی عددی تاثیر لوله‌های فین‌دار طولی در مبدل‌های حرارتی بر انتقال حرارت و الگوی جریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22034/jmeut.2021.40267.2713

علی جلایری قره قونلو؛ سجاد رضازاده


81. بهبود عملکرد زیرسیستم کنترل حرارت ماهواره با استفاده از رادیاتور هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22034/jmeut.2021.42978.2798

مهدی فکور؛ محمدحسین احمدی؛ امیر رضا کوثری؛ مهران شهریاری


82. ارزیابی فنی- اقتصادی به کارگیری چرخه یک طبقه ای مایع سازی گاز طبیعی با مبردچندجزئی به منظور قله سایی نیاز صنایع انرژی بر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.22034/jmeut.2021.44094.2830

امیرفرشاد کلوانی؛ مصطفی مافی؛ منصور خانکی