دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارزیابی تاثیر نسبت سرعت نوک و سرعت آزاد باد بر عملکرد آیرودینامیکی توربین بادی ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/jmeut.2024.59969.3361

محمد اسدی؛ رحیم حسن زاده


ارائه روشی مبتنی بر یادگیری ماشین برای تشخیص آسیب های خطی و غیرخطی سازه با ترکیب ویژگی های عمیق زمانی و زمان – فرکانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22034/jmeut.2024.60099.3368

اکبر اصغرزاده بناب؛ هاشم کلب خانی؛ سجاد بیژنوند


حلّ کامل غیرخطی کره‌های جدار ضخیم تحت فشار با تغییرشکل‌های بزرگ به ‌کمک نظریه‌ی الاستیسیته‌ی صفحه‌ای غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22034/jmeut.2024.59697.3380

مهدی قنّاد؛ نوید بهادرانی؛ بهمن مدیری؛ پریسا نصراللهی


بررسی تجربی میزان نیروی پیشران و سرعت باد یونی با استفاده از تخلیه کرونا در چینش های مختلف در کرونای مثبت ومنفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22034/jmeut.2024.59722.3352

روح الله خوشخو؛ معصومه آقایی ملک آبادی؛ محمد جواد معماری


بررسی عددی عملکرد آب شیرین کن خورشیدی حاوی نانو ائروسل های مغناطیسی تحت اثر میدان سیم پیچ مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22034/jmeut.2024.59173.3337

صابر یکانی مطلق؛ سجاد محمدی بازرگانی


تحلیل ترمودینامیکی سیستم های تولید توان از منبع انرژی زمین گرمایی برمبنای چرخه ی تبخیر آنی دو مرحله ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22034/jmeut.2024.59793.3354

مهران عبدالعلی پورعدل؛ محمد نام خواه


روش نوینی جهت بررسی آزمایشگاهی ذوب نامقید پارافین بر اساس تکنیک پردازش تصویر و مقایسه با نتایج مدلسازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22034/jmeut.2024.59066.3334

حسین نعمتی؛ اشکان بروجردیان؛ احسان سلاحی


بررسی مقایسه‌ای دو سامانه تولید محصولات چندگانه تبرید تراکمی-جذبی آبشاری بر پایه منبع انرژی زمین گرمایی از دیدگاه‌های ترمودینامیکی و اگزرژی-اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22034/jmeut.2024.59417.3345

آرمین خزاعی نام؛ عسگر مینایی؛ هادی غائبی؛ محمد عباداللهی