موضوعات = مکانیک سیال تجربی
مطالعه‌ی آزمایشگاهی حرکت قطره نفتی از بین سطح مشترک آب-نفت

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 361-368

10.22034/jmeut.2022.11539

صفورا کریمی؛ آنا عبیری؛ مجتبی شفیعی؛ نگین محمدزاده


بررسی تجربی تغییر شکل قطره هسته-پوسته در حضور میدان الکتریکی ولتاژ بالا

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 63-69

مرسل بابایان؛ هادی محمد جعفری؛ اسماعیل اسماعیل زاده؛ محرم جعفری