موضوعات = سیتمهای تبرید و کرایوژنیک
شبیه‌سازی، تحلیل و بهینه‌سازی ترمودینامیکی دو چرخه جدید ترکیبی توان-تبرید با استفاده از انرژی کرایجونیک LNG

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 11-20

10.22034/jmeut.2022.11034

دامون آقازاده دکانداری؛ رامین حقیقی خوشخو؛ مختار بیدی؛ مصطفی مافی