موضوعات = تبدیل انرژی
شبیه سازی عددی هواگرمکن های خورشیدی صفحه ای با در نظر گرفتن اثرات تابش گاز

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 67-72

10.22034/jmeut.2021.9787

عباس دهقانی راینی؛ سید عبدالرضا گنجعلیخان نسب