نویسنده = مجید عباسعلیزاده
بررسی عددی جریان و انتقال گرما در گردآور خورشیدی سهموی SEGS LS2 تحت شرایط ورودی پله ای- سینوسی

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 137-144

10.22034/jmeut.2021.9810

احد عباسیان پیرنیا؛ ایرج میرزایی؛ مجید عباسعلیزاده