دوره و شماره: دوره 40، شماره 1، تیر 1389 (جلد40، شماره 1، بهار و تابستان 1389، شماره پیاپی 59)