دوره و شماره: دوره 40، شماره 2، آذر 1389 (جلد40، شماره 2، پاییز و زمستان1389، شماره پیاپی 60) 

مقاله کوتاه

ارائه یک مدل غیرخطی جامع برای شیرهای کنترل جریان اسپولی مبتنی بر وضعیت های مختلف انطباقی

صفحه 79-83

محمدحسن توفیقی؛ فرید نجفی؛ سیدحسین ساداتی؛ علی اصغر جعفری