موضوعات = قابلیت اطمینان و پیشگیری عمر اجزا مکانیکی
شبیه‌سازی و بررسی قابلیت اعتماد نتایج کنترلی بر روی موشک دوش‌پرتاب برمبنای کنترلگرهای PID و پیش‌بین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/jmeut.2023.51636.3109

محمد نجفی؛ محمد امین ملکیان