کلیدواژه‌ها = تنش
تنش حرارتی در دیسک لیزری Yb:YAG تحت دمش عرضی سه سویه با استفاده از روش اجزاء محدود

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 193-197

10.22034/jmeut.2021.11292

سمیه کیقبادی؛ ابراهیم صفری؛ حبیبه پورحسن


اصلاح پروفیل چرخدنده مارپیچ به‌منظور کاهش سروصدا

دوره 47، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 139-148

پوریا شیرالی؛ مهرداد پورسینا؛ شیدا محقق