کلیدواژه‌ها = ضریب عملکرد
مطالعه موردی سرمایش ساختمان به وسیله سردکن ترموالکتریک با تغذیه از منابع انرژی خورشیدی

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 227-236

10.22034/jmeut.2021.43389.2807

بهروز میرزایی ضیاپور؛ احسان مختاری زائر؛ محسن رحیمی


تحلیل انرژی و اگزرژی چرخه‌های تبرید جذبی تک اثره و ترکیبی جذبی– اجکتور حاوی محلول آبی لیتیوم بروماید

دوره 47، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 209-218

سید رضا فاخری؛ هادی کارگر شریف آباد؛ حسین سخائی نیا


تحلیل 3 بعدی انتقال حرارت همرفت اجباری – آزاد جریان داخل کانال با استفاده از شبکه های بی سازمان Tet/hybrid

دوره 42، شماره 1، تیر 1391، صفحه 23-31

عطا سجودی؛ فرامرز طلعتی کلاسر؛ اسماعیل اسماعیل زاده