کلیدواژه‌ها = تولید هیدروژن
تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم بر مبنای انرژی زمین‌گرمایی برای تولید همزمان توان، آب شیرین، گرمایش و هیدروژن

دوره 51، شماره 3، آبان 1400، صفحه 135-144

10.22034/jmeut.2021.10763

مهران عبدالعلی پورعدل؛ محسن رستمی؛ شهرام خلیل آریا؛ مرتضی یاری


تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم نوین ریفرمینگ بخارآب بیوگاز خورشیدی برای تولید هیدروژن

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 319-328

مرتضی یاری؛ هادی غایبی؛ سعید قوامی گرگری