نویسنده = احسان مهرابی گوهری
بررسی اثر پارامترهای هندسی و سیال عامل بر رفتار انبساطی بسترهای سیالی مایع-جامد سیال غیرنیوتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/jmeut.2023.39377.3206

احسان مهرابی گوهری؛ محمد سفید؛ علیرضا ملوزه