نویسنده = حمید بهشتی
مقایسه سه معیار شکست مواد مرکب با استفاده از آزمون بارگذاری بال هواپیما

دوره 48، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 55-64

وحید پورعبدالله قهفرخی؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ حمید بهشتی؛ حمید ربیعیان نجف آبادی


دوگانه‌سازی برج های خنک‌کن خشک طبیعی و تر اجباری در یک نیروگاه بخار

دوره 45، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 93-97

محمدحسن ملک‌محمدی؛ حمید بهشتی؛ حسین احمدی‌کیا