نویسنده = عبدالامیر بک خوشنویس
بررسی تجربی ضریب پسای دو سیلندر دایره ای پشت سرهم با چیدمان متناوب در جریان آشفته

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 83-91

10.22034/jmeut.2020.9987

عبدالامیر بک خوشنویس؛ نعیم عباسقربانی؛ محمد جواد ایزدی یزدی


بررسی تجربی اثرات سربالک منحنی دوباله بر روی ضریب پسای ریز پهپاد

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 233-237

10.22034/jmeut.2020.9854

امیررضا نشاط؛ عبدالامیر بک خوشنویس؛ محمد جواد ایزدی یزدی


بررسی تجربی ویژگی های دنباله جریان در اطراف یک استوانه بیضوی در اعداد رینولدز مختلف

دوره 47، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 55-64

محمد جواد ایزدی یزدی؛ عبدالامیر بک خوشنویس


بررسی تجربی تأثیر دوران استوانه روی کاهش ضریب پسا با جریان سنج سیم داغ

دوره 46، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 19-30

عبدالامیر بک خوشنویس؛ محمدجواد ایزدی یزدی