بررسی تجربی اثرات سیم اغتشاش‌ساز بر روی مشخصه‌های دنباله یک ایرفویل متقارن با استوانه دایره ای و مقایسه آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

در این تحقیق به بررسی اثر نصب سیم اغتشاش­ساز بر روی پارامترهای جریانی دنباله ایرفویل و استوانه اعم از سرعت متوسط و شدت اغتشاشات، در عدد رینولدز3780 برای ایرفویل و عدد رینولدز 30000 برای استوانه به صورت تجربی بررسی شده است. قطر سیم­های استفاده شده برابر   mm 5/.،1،5/1 می­باشد. سیم در بیشینه ضخامت ایرفویل NACA0012 و در استوانه دایره­ای در زوایای 140،40  درجه نصب گردیده، و قطر آن برای به دست آوردن جریان­های اغتشاشی مختلف تغییر کرده است. این مطالعه نشان می­دهد عرض و اوج پروفیل­های سرعت، با افزایش قطر سیم افزایش یافته است. جریان خارج از ناحیه دنباله، برای تمامی موارد تقریباً یکسان می­باشد. نرخ  تغییرات سرعت و اغتشاشات دنباله استوانه و ایرفویل با هم مقایسه شده است. معلوم شد که ضریب پسا با افزایش قطر سیم در ایرفویل افزایش و در استوانه بسته به قطر سیم روند کاهشی، افزایشی و کاهشی را طی کرده است. برای استوانه در 30000 Re = ، حالت بهینه­ای وجود دارد که در آن ضریب پسای عامل بر روی استوانه به مقداری کمتر از ضریب پسای استوانه صاف می­رسد. همچنین آزمایشات نشان می­دهد مقادیر اوج پروفیل اغتشاشات و کاهش سرعت در  استوانه با سیم اغتشاش­ساز در مقایسه با یک استوانه صاف عموماً کاهش یافته است.