طراحی و تحلیل محفظه آزمون جت آزاد برای تونل‌باد ابرصوتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی، روند طراحی آیرودینامیکی برای محفظه آزمون تونل باد ابر صوتی از نوع جت آزاد بسته انجام شده است. در ابتدا با استفاده از دادههای آماری تونلهای باد ابرصوت موجود در جهان، طراحی مفهومی محفظه آزمون انجام شده است. سپس با شبیهسازی عددی نمونه طراحی شده در جریان تراکمپذیر، لزج (مدل k – ω SST) با استفاده از حل معادلات ناویر-استوکس در حالت متقارن محوری، کیفیت طراحی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در نهایت با تغییر پارامترهای محفظه آزمون، ابعاد بهینه محفظه آزمون تعیین شده است. پارامترهای موثر در محفظه آزمون شامل طول محور محفظه آزمون، قطر محفظه آزمون، قطر ورودی دیفیوزر، میزان فرورفتگی دیفیوزر و نازل داخل محفظه آزمون هستند. موارد بررسی شده در راستای معیارهای طراحی شامل ایجاد جریان یکنواخت و پیوسته جهت ایجاد بستر مناسب برای قرارگیری مدل در محفظه آزمون است. با استفاده از روند، ابعاد، مشخصات و الزامات آیرودینامیکی محفظه آزمون تونل باد ابرصوتی درعدد ماخ عملکردی 5 تا 7 تعیین شده است. همچنین اثرات دو نوع نازل مخروطی و انحنادار بر کیفیت جریان داخل محفظه آزمون تونل باد ابرصوت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


[1] Pope A., Goin K., High-speed wind tunnel testing, Wiley, pp. 365-369, 1965.
[2] محمدی‌فرد ف.، کرمی م.، حیدری م.ر.، طراحی آیرودینامیکی محفظه آزمون یک تونل باد ابرصوتی آزمایشگاهی. نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، 1389.
 [3] Zhang J., Morishita E., Okunuki T., Itoh H., Experimental and computational investigation of supersonic cavity flows, 10th AIAA/NAL-NASDA-ISAS International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference, Kyoto,Japan, April 24-27, 2001.
[3]  یوسفی ا.، طراحی دیفیوزر تونل باد ابر صوت ماخ 5 و 6 و 7. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا گرایش فضایی، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه مالک اشتر، زمستان 1394.
[4]  مقیم نژاد ع.، طراحی نازل تونل باد ابر صوت ماخ 5 و6 و 7.     پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا گرایش آیرودینامیک، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 1394.
[6] Chen R., Computational studies of the Virginia Tech hypersonic wind tunnel,  Proceedings of the Virginia Tech Symposium for undergraduate research in engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, October, 2004.