موضوعات = بیومکانیک
پیش بینی همودینامیک جریان خون در دریچه سالم و بیمار آئورت به روش تعامل سیال و جامد

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 129-137

10.22034/jmeut.2020.9834

فاطمه صادقپور؛ ناصر فتورائی؛ مهدی نوید بخش