موضوعات = سیالات
ارتقا کیفیت اختلاط در ریز مخلوط کن های غیر فعال با بهره گیری از جانمایی بهینه موانع با داده‌های فازی

دوره 52، شماره 3، آبان 1401، صفحه 299-308

10.22034/jmeut.2022.50737.3071

حسن اطهری؛ احمد نقی لو؛ سجاد امامی؛ حسن زینالی؛ ,وحید عبدالهی


مطالعه برخورد قطره نانوسیال آب- سیلیکا به سطح داغ با استفاده از مدل تک فازی

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 137-146

مرتضی دیلمی؛ سید پدرام پورنادری


بررسی تغییرات فشار در جریان اینرسی و غیر همدمای سیالات ویسکوالاستیک در کانال صفحه‌ای متقارن با انبساط ناگهانی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 157-166

امین شهبانی ظهیری؛ حسن حسن زاده؛ محمد محسن شاه مردان؛ محمود نوروزی