موضوعات = مدلسازی و شبیه سازی و کنترل سیستمهای دینامیکی و ارتعاش
تعداد مقالات: 2
1. کنترل فعال ارتعاشات غیرخطی تیر مدرج تابعی در حضور نامعینی تحت بارگذاری پریودیک با شرایط مرزی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.22034/jmeut.2021.45219.2865

فرزین پرهام؛ حبیب احمدی؛ کامران فروتن؛ محمد حیدری سرائی