موضوعات = مدلسازی و شبیه سازی و کنترل سیستمهای دینامیکی و ارتعاش