کلیدواژه‌ها = دما
بررسی تحلیلی اثر تغییر شدت چرخش جریان هوای ورودی بر رفتار دینامیکی جریان، دما و شار گرمایی تابشی مشعل هارول

دوره 47، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 31-37

امیرجواد احمدیان حسینی؛ سیدهادی پورحسینی؛ محمد مقیمان؛ محمدرضا مه پیکر


تأثیر دما و نحوه‌ی توزیع ذرات بر رفتار خزشی دیسک‌های دوار مدرج تابعی

دوره 46، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 51-59

حدیث ژرفی؛ حمید اختراعی‌طوسی