کلیدواژه‌ها = روش حجم محدود
حل عددی انتقال گرمایی جریان طبیعی نانو سیال در کانالهای با مقطع مستطیلی

دوره 43، شماره 1، تیر 1392، صفحه 55-60

عبدالله رضوانی آلیله؛ رسام دهنوی؛ فرزانه بهنام گرمی


کاربرد روش حجم محدود در تحلیل عددی پیچش مقاطع منشوری

دوره 39، شماره 2، آذر 1388، صفحه 25-35

سید اسماعیل رضوی؛ تاج بخش نوید چاخرلو؛ علی نرج آبادی فام