کلیدواژه‌ها = هیدروفرمینگ
مطالعه تجربی و شبیه‌سازی فرآیند هیدروفرمینگ قطعه مخروطی با بدست آوردن فشار مناسب سیال

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 99-108

10.22034/jmeut.2021.42908.2799

سید محمد حسین پور؛ حمید گرجی؛ محمد بخشی جویباری