مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز (JMEUT) - فهرست مقالات