کلیدواژه‌ها = همرفت طبیعی
بررسی عددی جریان همرفت طبیعی درون محفظه های بسته موجدار

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-13

مهدی اسمعیلی سنگری؛ سیداسماعیل رضوی