اعضای گروه دبیران

اعضای گروه دبیران

دکتر فیروز بختیاری نژاد

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

scholar.google.com/citations?user=ufZlYwsAAAAJ&hl=en
baktiariaut.ac.ir
0000-0002-7639-1242

دکتر صمد جعفرمدار

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه ارومیه

scholar.google.com/citations?user=ZNCVUfgAAAAJ&hl=en
s.jafarmadarurmia.ac.ir
0000-0001-5029-8456

دکتر رحیم خوشبختی سرای

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه صنعتی سهند

scholar.google.com/citations?user=zPETH4EAAAAJ&hl=en
khoshbakhtisut.ac.ir
0000-0003-1567-545X

دکتر مسعود دربندی

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه صنعتی شریف

scholar.google.com/citations?user=pOB0feMAAAAJ&hl=en
darbandisharif.edu
0000-0003-3361-2743

دکتر محمدرضا شبگرد

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تبریز

scholar.google.com/citations?user=_AzCW6UAAAAJ&hl=en
mrshabgardtabrizu.ac.ir
0000-0003-4093-3326

دکتر محمدتقی شروانی تبار

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تبریز

www.researchgate.net/profile/Mohammad-Taghi-Shervani-Tabar
mshervtabrizu.ac.ir

دکتر مرتضی صادقی

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تبریز

www.researchgate.net/profile/Morteza-Sadeghi-4
mortezatabrizu.ac.ir
0000-0002-8147-1810

دکتر هادی غائبی

مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

scholar.google.com.au/citations?user=o54N19oAAAAJ&hl=en
hghaebiuma.ac.ir
0000-0002-9561-2522

دکتر جعفر کیقبادی

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تبریز

scholar.google.com/citations?user=1iMTyb8AAAAJ&hl=en
keighobaditabrizu.ac.ir
0000-0002-1216-4518

دکتر لیلی گروسی فرشی

مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه تبریز

scholar.google.com/citations?user=Vtb5jnoAAAAJ&hl=en
l.garousitabrizu.ac.ir
0000-0001-6618-1578

دکتر مهران محبوب خواه

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تبریز

scholar.google.com/citations?user=sSst3icAAAAJ&hl=en
mahboobkhahtabrizu.ac.ir
0000-0003-0275-4837

دکتر مهدی مهرپویا

مهندسی شیمی استاد دانشگاه تهران

scholar.google.com/citations?user=0gS89gsAAAAJ&hl=en
mehrpoyaut.ac.ir
0000-0001-9274-5824

دکتر مهدی میرزایی

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه صنعتی سهند

scholar.google.com/citations?user=Ksjb9rcAAAAJ&hl=en
mirzaeisut.ac.ir
0000-0002-6359-7524

دکتر یونس نوراللهی

مهندسی منابع انرژی استاد دانشگاه تهران

scholar.google.com/citations?user=LpFhrIGTQvMC&hl=en
noorollahiut.ac.ir
0000-0001-8761-3114

دکتر فرید وکیلی تهامی

مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?f-vakili
f_vakilitabrizu.ac.ir
0000-0003-4678-0359

دکتر مرتضی یاری

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تبریز

scholar.google.com/citations?user=MhSyQpgAAAAJ&hl=en&oi=ao
myaritabrizu.ac.ir
0000-0001-7853-8175

دکتر حسین یوسفی سهزابی

مهندسی انرژی و محیط زیست دانشیار دانشگاه تهران

scholar.google.com/citations?user=UgBwk1IAAAAJ&hl=en
hosseinyousefiut.ac.ir
0000-0002-6372-5127

اعضای بین المللی گروه دبیران

دکتر محسن شریف پور

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه پرتوریا

scholar.google.com/citations?user=Ws1wL5MAAAAJ&hl=en
mohsen.sharifpurup.ac.za
0000-0003-1302-1954

دکتر احمد عرب کوهسار

مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه آلبورگ

scholar.google.com/citations?user=QC82RaEAAAAJ&hl=en
ahmet.aau.dk
0000-0002-8753-5432

دکتر کامران نیک بین

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه امپریال کالج

www.imperial.ac.uk/people/k.nikbin
k.nikbinimperial.ac.uk
0000-0002-5143-690X

مدیر مسئول

دکتر موسی رضائی

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تبریز

scholar.google.com/citations?user=gvHmkvIAAAAJ&hl=en
m_rezaeetabrizu.ac.ir
0000-0001-5998-5033

سردبیر

دکتر مرتضی یاری

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه تبریز

scholar.google.com/citations?user=MhSyQpgAAAAJ&hl=en
myaritabrizu.ac.ir
0000-0001-7853-8175

ویراستار

دکتر فرامرز طلعتی

مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه تبریز

scholar.google.com/citations?user=Nf17bTYAAAAJ&hl=en
talatitabrizu.ac.ir
0000-0002-8356-4172

مدیر اجرایی

دکتر فرزاد محمدخانی

مهندسی مکانیک استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه

scholar.google.com/citations?user=GRJX5AgAAAAJ&hl=en
f.mohammadkhaniurmia.ac.ir
0000-0003-3399-3099

مدیر داخلی

دکتر آرمین رحمت‌فام

مهندسی مکانیک پژوهشگر فرادکتری دانشگاه تبریز

scholar.google.com/citations?user=CNYpkBgAAAAJ&hl=en
a.rahmatfamtabrizu.ac.ir
0000-0002-8214-4520