بررسی اثر پارامترهای مختلف بر روی سیستم سرمایش تابشی شبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استاد،، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر یک سیستم سرمایشی تابشی مورد مطالعه قرار گرفته است. در ابتدا پتانسیل شهر زاهدان برای استفاده از این نوع سیستم سرمایشی مورد بررسی قرار گرفت. سپس اثر پارامترهای دبی آب و حجم مخزن ذخیره بر روی میزان بار سرمایشی سیستم بررسی شد. برای شبیه­سازی مخزن ذخیره از مدل لایه­بندی گرمایی استفاده شده است. در این مقاله اثر تعداد لایه­های گرمایی در دقت جواب خروجی مطالعه شده­ است. با توجه به یافته‌های پژوهش زاهدان دارای پتانسیل بسیار مناسبی برای استفاده از این سیستم است. از طرف دیگر بررسی‌های صورت گرفته بیانگر تاثیر مثبت افزایش دبی آب در کاهش دمای آب مخزن هستند. همچنین بیشتر کردن حجم مخزن ذخیره اگرچه باعث افزایش دمای آب مخزن می­شود، ولی در ذخیره­سازی سرمایش تأثیر مثبتی دارد. در نهایت نتایج نشان می­دهند که برای شبیه سازی مخزن ذخیره به صورت لایه بندی گرمایی، در نظر گرفتن تعداد لایه­های گرمایی بین 3 تا 10 لایه، خطای کمی در محاسبات وارد می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]     Santamouris M., Passive cooling of buildings, Advances of Solar Energy , ISES, James and James Science Publishers, London, 2005.
[2]     J. Cook, Passive Cooling, MIT Press , 1989.
[3]    قاسم حیدری نژاد، محمودرضا سلیم شیرازی، شهرام دلفانی، نوید نوری. شبیه‌سازی عددی و تجربی یک سیستم سرمایش تشعشعی شبانه با استفاده از گردآورنده‌های خورشیدی. شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک، کرمان، ایران، 1387.
[4]                 Berdhal. P, Fromberg. R, The thermal radiance of clear skies, Solar Energy, Vol. 29, No.4, pp. 229-314, 1982.
[5]     Salim Shirazy M, Heidarinejad G, Delfani S. Investigation of potential of usage of radiative cooling in some cities of Iran to use passive cooling so as to reduce energy consumption, Kerman, Iran: ISME; 2008 [In Farsi].
[6]     Al-Nimr, M.A., Kodah, Z., Nassar, B., A theoretical and experimental investigation of a radiative cooling system, Solar Energy: Vol. 63 , No. 6 , pp. 367–373, 1998.
[7]     Meir, M.G., Rekstad, J.B., Lovvik, O.M., A study of a polymer-based radiative cooling system. SolarEnergy , Vol. 73, No. 6 , pp. 403–417, 2002.
[8]     Ursula Eicker, Antoine Dalibard,  Photovoltaic thermal collectors for night radiative cooling of buildings, Solar Energy , Volume 85, Issue 7, pp 1322-1335, 2011.
[9]     Elham Hosseinzadeh, and Hessam Taherian, An experimental and analytical study of a radiative cooling system with unglazed flat plate collectors, International Journal of Green Energy, Vol. 9, pp. 766–779, 2012.
[10] Balázs Bokor, László Kajtár, Doğan Eryener, Nocturnal radiation: new opportunity in building cooling, Energy Procedia, Vol. 11, pp. 118-125, 2017.
[11] Duffie J.A., Beckman W.A., Solar Engineering of Thermal Processes, JohnWiley & Sons, 1980.
[12] Clark E, Berdahl P. Radiative cooling: resource and applications. In: Miller H, editor. Proceedings of the Passive Cooling Workshop Amherst, MA 20 October, Center for EnergyEffcient Design, Berkeley, CA, 1980. pp. 177-212
[13] Ghassem Heidarinejad , Moien Farmahini Farahani , Shahram Delfani. Investigation of a hybrid system of nocturnal radiative cooling and direct evaporative cooling. Building and Environment ,Vol, 45, pp. 1521–1528, 2010.
[14] Martin M. Radiative cooling. In: Cook J, editor. Passive cooling. Cambridge, MA: The MIT Press, 1989.
[15]  فرمهینی فراهانی، معین. سیستم ترکیب سرمایش شبانه و سرمایش تبخیری مستقیم و غیرمستقیم. پایاننامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس. 1388
Ghassem Heidarinejad , Moien Farmahini Farahani , Shahram Delfani. Investigation of a hybrid system of nocturnal radiative cooling and direct evaporative cooling. Building and Environment ,Vol, 45, pp. 1521–1528, 2010.