جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیم 6061 با ابزار دوکی شکل شناور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

ابزار دوکی شکل، طراحی نوینی از ابزار برای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی است که انجام جوشکاری دوطرفه را در یک پاس میسر می‌سازد. هدف اصلی این تحقیق طراحی و ساخت ابزار دوکی شکل شناور می‌باشد که پس از ساخت آن، به منظور ارزیابی توانایی این ابزار قابلیت جوشکاری آلیاژ آلومینیم 6061 با ابزار طراحی‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان دادند که جوش‌های سر به سر با کیفیت و عاری از عیبی را می‌توان با این ابزار تولید کرد. استحکام جوش‌های بدست آمده در حد استحکام نمونه‌های جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی با ابزار معمولی می‌باشد. نمونه‌های به‌دست‌آمده به‌منظور بررسی کیفیت و قدرت جوش تولیدشده مورد بررسی آزمون‌های مکانیکی ازجمله کشش و سختی قرار گرفت. نیل به راندمان اتصال 7/60 % نشان‌دهنده موفقیت در فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و درنتیجه کارایی ابزار مورد طراحی است. دومین مشخصه اساسی مورد بررسی در جوش سختی می‌باشد که به دلیل انحلال رسوبات، افت سختی در ناحیه اغتشاشی مشاهده می‌شود که رفتار گزارش‌شده در ناحیه جوش توسط محققان دیگر را مورد تائید قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Mukhopadhyay, P., Alloy Designation, Processing, and Use of AA6XXX Series Aluminium Alloys, ISRN Metallurgy, Vol. 2012, pp. 1-15, 2012.
[2] Fridlyander, I. N., Sister, V. G., Grushko, O. E., Berstenev, V. V., Sheveleva, L. M., and Ivanova, L. A., Aluminum Alloys: Promising Materials in the Automotive Industry, Metal Science and Heat Treatment, Vol. 44, No. 9, pp. 365-370, 2002.
[3] Zhang, X., Chen, Y., and Hu, J., Recent advances in the development of aerospace materials, Progress in Aerospace Sciences, Vol. 97, pp. 22-34, 2018.
[4] Mohan, D. and Schloar, P. G., Friction stir welding tools and overview, International Journal of IT, Engineering and Applied Sciences Research, Vol. 3, No. 4, pp. 11-15, 2014.
[5] Esmaily, M., Mortazavi, N., Osicowicz, W., Hindsefelt, H., Svenssson, J. E., Halvarsson, M., Martin, J. and Johanson, L. G., Bobbin and conventional friction stir welding of thick extruded AA6005-T6 profiles, Materials & Design, Vol. 108, pp. 114-125, 2016.
[6] Xu, W., Luo, Y., Zhang, W., and Fu, M., Comparative study on local and global mechanical properties of bobbin tool and conventional friction stir welded 7085-T7452 aluminum thick plate, Journal of Materials Science & Technology, Vol. 34, No. 1, pp. 173-184, 2018.
[7] Kumar, K., Kailas, S. V., and Srivatsan, T. S., "Influence of Tool Geometry in Friction Stir Welding," Materials and Manufacturing Processes, Vol. 23, No. 2, pp. 188-194, 2008.
[8] Wang, F. F., Li, W. Y., Shen, J., Hu, S. Y., and dos Santos, J. F., Effect of tool rotational speed on the microstructure and mechanical properties of bobbin tool friction stir welding of Al–Li alloy, Materials & Design, Vol. 86, pp. 933-940, 2015.
[9] Li, W. Y., Fu, T., Hutsch, L., Hilgert, J., Wang, F. F., Santos, J. F. and Huber, N., Effects of tool rotational and welding speed on microstructure and mechanical properties of bobbin-tool friction-stir welded Mg AZ31, Materials & Design, Vol. 64, pp. 714-720, 2014.
[10] Chen, J., Fujii, H., Sun, Y., Morisada, Y., and Kondoh, K., Optimization of mechanical properties of fine-grained non-combustive magnesium alloy joint by asymmetrical double-sided friction stir welding, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 242, pp. 117-125, 2017.
[11] Chen, J., Fujii, H., Sun, Y., Morisada, Y., and Ueji, R., Fine grained Mg–3Al–1Zn alloy with randomized texture in the double-sided friction stir welded joints, Materials Science and Engineering: A, Vol. 580, pp. 83-91, 2013.
[12] Vilaça, P. and Thomas, W., Friction Stir Welding Technology, Vol. 8, pp. 85-124, 2011.
[13] Sued, M. K., Pons, D., Lavroff, J., and Wong, E. H., Design features for bobbin friction stir welding tools: Development of a conceptual model linking the underlying physics to the production process, Materials & Design (1980-2015), Vol. 54, pp. 632-643, 2014.
[14]      کریمی ایوانکی م.، افشاری د. و صیدی ح.، بررسی تاثیر هندسه ابزار ماسورهای در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم 6061. پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، تهران، ایران، 1397. [Online].
[15] Bryson, W. E., Heat Treating H13 Tool Steel, in Heat Treatment, Selection, and Application of Tool Steels: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2005, pp. 63-68.
[16] Moreira, P. M. G. P., Santos, T., Tavares, S. M. O., Richter-Trummer, V., Vilaça, P., and de Castro, P. M. S. T., Mechanical and metallurgical characterization of friction stir welding joints of AA6061-T6 with AA6082-T6, Materials & Design, Vol. 30, No. 1, pp. 180-187, 2009.
[17] Rajakumar, S. and Balasubramanian, V., Establishing relationships between mechanical properties of aluminium alloys and optimised friction stir welding process parameters, Materials & Design, Vol. 40, pp. 17-35, 2012.
[18] Liu, H. J., Fujii, H., Maeda, M., and Nogi, K., Tensile properties and fracture locations of friction-stir-welded joints of 2017-T351 aluminum alloy, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 142, No. 3, pp. 692-696, 2003.
[19] Bussu, G. and Irving, P. E., The role of residual stress and heat affected zone properties on fatigue crack propagation in friction stir welded 2024-T351 aluminium joints, International Journal of Fatigue, Vol. 25, No. 1, pp. 77-88, 2003.
[20] Nejad, S. G., Yektapour, M., and Akbarifard, A., Friction stir welding of 2024 aluminum alloy: Study of major parameters and threading feature on probe, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 31, No. 11, pp. 5435-5445, 2017.
[21] Richter-Trummer, V., Suzano, E., Beltrão, M., Roos, A., dos Santos, J. F., and de Castro, P. M. S. T., Influence of the FSW clamping force on the final distortion and residual stress field, Materials Science and Engineering: A, Vol. 538, pp. 81-88, 2012.
[22] Paik, J., Mechanical properties of friction stir welded aluminum alloys 5083 and 5383, International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, Vol. 1, No. 1, pp. 39-49, 2009.