بررسی نسبت ابعادی و غلظت نانوذره بر جریان نانوسیال در لوله با مقاطع مستطیلی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 مربی، گروه مهندسی مکانیک، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

در این تحقیق، افزایش انتقال گرما و افت فشار در اثر افزودن نانو لوله کربنی چند دیواره به روغن انتقال گرما، به صورت عددی در شرایط دما ثابت مورد بررسی قرار گرفت. روغن انتقال گرما HT-B به همراه نانوسیال روغن انتقال گرما -MWCNT به عنوان سیالات کاری در نظر گرفته شدند. نتایج بیانگر این است که افزودن نانوذرات باعث افزایش ضریب رسانایی گرمایی روغن شده و نشان می دهد که در اعداد گراتز بالاتر با افزایش غلظت نانوذرات در روغن، میزان افزایش ضریب جابجایی انتقال گرما به مراتب بالاتر است. و همچنین نشان می دهد که میزان افت فشار به مقدار نانوذره و نسبت ابعادی لوله بستگی دارد. با افزایش میزان نسبت ابعادی لوله، ضریب جابجایی به خوبی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Ko G.H, Lee K., Kim D.S., Kim C., Sohn Y. and Choi M., An experimental study on the pressure drop of nanofluids containing carbon nanotubes in a horizontal tube, Wear, Vol. 265, pp.422–428, 2008.
 [2]Razi P., Akhavan-Behabad, M.A., Saeedinia M., Pressure drop and thermal characteristics of CuO-base oil nanofluid laminar flow in flattened tubes under constant heat flux, Int. Communication in Heat and Mass Transfer, Vol. 38(7), PP 964-971, 2011.
[3] Naghavi M.R., Akhavan-Behabadi M.A., Pakdaman M. F., Experimental Investigation on Heat Transfer and Pressure Drop of CNT-Base Oil Nano-Fluid Flow in Rectangular Channels under Constant Wall Temperature, Advanced Materials Research, Vols 622-623, pp. 806-810, Dec. 2012
[4] Akhavan-Behabadi M.A., Shahidi Mohamad., Aligoodarz, M.R., An experimental study on heat transfer and pressure drop of MWCNT–water nano-fluid inside horizontal coiled wire inserted tube,  International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 63,  PP. 62-72, April 2015.
 [5] Wang X., Xu X., Choi S. U. S., Thermal conductivity of nanoparticles-fluid mixture, J. Thermophys. Heat Transfer, Vol. 13, No.4., pp. 474-480, 1999.
 [6] Pak B. and Cho Y., Hydrodynamic and heat transfer study of dispersed fluids with submicron metallic oxide particles, Experimental Heat Transfer, Vol. 11 (2), pp. 151–170, 1998.
]7[کاظمی، محمد حسن.، بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار جریان نانوسیال در لوله مارپیچ میکروفین دار، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، اخوان بهابادی، محمدعلی (استاد راهنما)، کوثری، فرشاد (استاد مشاور)، دانشکده فنی  دانشگاه تهران، 1390.