تعیین گرده اولیه برای قطعات چهارگوش در کشش عمیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

کشش عمیق یکی از انواع فرآیندهای فلزکاری است که برای شکل دادن ورق صاف به محصولات فنجانی شکل مانند وان حمام، محفظه­های پوسته­ای و ... مورد استفاده قرار می­گیرد. این عمل با قرار دادن یک ورق مسطح روی قالب شکل­دار و فشار دادن آن به داخل قالب با یک سنبه انجام می­شود که ابعاد و گرده اولیه (بلانک) این ورق مسطح، جهت کاهش دورریز ورق بسیار مهم است. در تحقیق حاضر، ابعاد و منحنی حاکم بر گرده اولیه قطعات چهار‌گوش تعیین می­گردد. ابتدا شبیه سازی کامل فرآیند با استفاده از نرم افزار اجزا محدود ABAQUS انجام و سپس مقدار ورق مصرفی با حذف المان­های تغییر شکل نیافته جسم تحت فرآیند کشش، تعیین می­گردد. با انتقال ورق مصرفی به فضای ترسیمی نرم افزار solid work، منحنی گرده ‌اولیه بدست می­آید. در ادامه برای اعتبار سنجی نتایج، منحنی گرده ‌اولیه بدست آمده روی ورق ترسیم و عملیات برش انجام می­شود. سپس ورق برش خورده داخل قالب قرار گرفته و فرآیند کشش روی آن انجام می­شود. نتایج حاصله نشان داد، در فرآیند کشش ورق با اعمال گرده اولیه در مقایسه با ورق مستطیل شکل حدود %17/18 دورریز داریم.

کلیدواژه‌ها


[1]   سجادی سید علی، درس فنی قالبسازی، انتشارات چاپ ونشر ایران 1369.
[2]  Suchy I., Handbook Die Design, Second Edition. The McGrow Hill Companies U.S.A , 2006
[3]  Hezam L. M. A., Hassan, M. A., Hassab-Allah I. M., El-Sebaie M. G., Development of a new process for producing deep square cups through conical dies, Int. J. Mach. Tools Manuf. Vol. 49, pp.773–780, 2009.
[4]  Karima M., Blank development and tooling design for drawn parts using a modified slip line field based approach,  J. Eng. Ind. No.111, pp.344 -340, 1989.
[5]  Thomas E., Caton. Taylor D., ASM Handbook, The Materials Information society, Vol.8 USA, 1985.
[6]   Kim H., Hoom H., Finite element inverse Analysis of intermediate dies in multi stage deep drawing processes with large aspect ratio, Journal of material processing technology, No.113, pp.779-785, 2001
[7]  Hortig D., Schmoeckel D., Analysis of local loads on the draw die profile with regard to wear using the FEM experimental investigations, Journal of material processing technology, No.115, pp.  153-158, 2001.
[8]  Sachs G., Principles and methods of sheet metal fabricating, 2d ed., revised by H. E. Voegel, Reinhold Publishing Corporation, New York., 1960.
[9]  Mustafa Y., Zeki K., Muammer G., Forming sheet metals by means of multi-point deep drawing method, Materials and Design. Vol. 28, pp.2647–2653, 2007.