تحلیل خزشی ترمو الاستیک وابسته به زمان استوانه‌های جدار ضخیم چرخان هدفمند ساخته شده از ماده مرکب Al-SiC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

در این مقاله تحلیل خزشی وابسته به‌ زمان در استوانه‌های جدار ضخیم ساخته شده از ماده مرکب مرتبه‌ای هدفمندAl-SiC با استفاده از روش تقریب متوالی مندلسون انجام شده است. برای تحلیل خزشی از معادله ساختاری نورتون که ثوابت آن از آزمایشات تجربی پاندی استخراج شده است، استفاده شده است. همه مشخصات مکانیکی و گرمایی ماده به‌جز نسبت پواسون وابسته به درصد حجمی توزیع ذرات تقویت‌کننده سیلیکون کارباید می‌باشند. بارگذاری شامل نیروهای اینرسی ناشی از دوران و توزیع دما بخاطر انتقال گرما از سطح داخلی به سطح خارجی استوانه می‌باشد. با این تحلیل مشخص می‌شودکه توزیع حجمی هدفمند از ذرات تقویت‌کننده سیلیکون کارباید، تاثیر مهمی در توزیع تنش الاستیک اولیه دارد. همچنین در خزش وابسته به زمان به‌خاطر باز توزیع تنش، تنش‌های شعاعی با گذشت زمان افزایش می‌یابند، در حالیکه تنش‌های مماسی و موثر یکنواخت‌تر می‌گردند و در نهایت،تنش‌ها، جابه‌جایی و کرنش‌ها پس از حدود 50 سال به حالت پایدار همگرا می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]  Loghman. A., Wahab M. A., Creep damage simulation of thick-walled tubes using the theta projection concept,Int. J. Press. Ves. & Piping, Vol. 125, 2003, pp. 267-273.
[2]  Jabbari M., Sohrabpourb S, Eslami M. R.Mechanical and thermal stresses in a functionally graded hollow cylinder due to radially symmetric loads,Int. J. Press. Ves. & Piping, Vol.79, 2002, pp. 493-497.
[3]  وکیلی تهامی فرید، رسولیان اکبر، محمد علیزاده فرد آرش، مقایسه‌ی روش‌های مختلف در تحلیل ترموالاستیک دیسک‌های دوار ساخته‌شده از مواد هدفمند، مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، دوره 45،شماره 2،تابستان 1394،صفحه 65-75
[4]  Singh S.B., Ray S.,Creep analysis in an isotropic FGM rotating disk of Al-SiC Composite,J Mater Process Tech, Vol. 143-144, 2003, pp. 616-622.
[5]  Pandey A. B., Mishra R. S. and MahajanY. R.,Steady state creep behavior of silicon carbide particulate reinforced aluminum composites, Acta Met Mater, Vol. 40, No.8, 1992, PP.2045-2052.
[6]  Gupta V.K., Singh S.B., Chandrawat H.N., Ray S.,Steady state creep and material parameters in a rotating disc of Al-SiCp composite,European Journal of Mechanics A/solids, Vol.23, 2004, PP.335-344.
[7]  You L.H., Ou H and Zheng Z. Y.,Creep deformation and stresses in thick-walled cylindrical vessels of FGM subjected to internalpressure,Composite Structure, Vol.78, 2007, PP. 285-291.
[8]  Loghman A., Ghorbanpour Arani A.,Shajari A. R., Amir, S., Time-dependent thermoelastic creep analysis of rotating disk made of Al-SiC composite,Arch. Appl. Mech, Vol. 81,2011,  PP.1853-1864.
[9]  Loghman A., Aleayoub S.A.M., Hasani Sadi M., Time-dependent magnetothermoelastic creep modeling of FGM spheres using method of successive elasticsolution,Appl. Math. Model, Vol .36, 2012, PP. 836-845.
[10] Saifulnizan Jamian, Hisashi Sato, Hideaki Tsukamoto and Yoshimi Watanabe., “Creep Analysis of Functionally Graded Material Thick-Walled Cylinder,Applied Mechanics and Materials, Vol .315, 2013, PP. 867-871.
[11] Nejad M. Z., HoseiniZ., NiknejadA., GhannadM.., Steady-State Creep Deformations and Stresses in FGM Rotating Thick Cylindrical Pressure Vessels,Journal of Mechanics, Vol .31, issue 01, 2015, PP. 1-6.
[12] Mendelson A., Plasticity Theory and Applications, New York, the Macmillan Company, 1968, PP. 164-172.
[13] Hosseini Kordkheili., S. A., Naghdabadi R., Thermo-elastic analysis of a functionally graded rotating disk, Composite Structure, Vol. 79, 2007, PP. 508–516.
[14] ABAQUS Documentation User‘s Manual.