ارائه نمودار حد شکل‏دهی در نرخ کرنش‏ بالا برای آلیاژ آلومینیوم 6061 به کمک فرآیند شکل‏دهی الکتروهیدرولیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

فرآیند الکتروهیدرولیک فرمینگ یک روش شکل‏دهی فلزات بصورت پالسی می باشد که در آن از تخلیه بار الکتریکی در امتداد دو یا چند الکترود که درون سیال قرار گرفته است، برای شکل دادن ورق فلزی استفاده می شود. با انجام مجموعه ای از تست های تجربی میزان شکل‏پذیری ورق با استفاده از فرآیند الکتروهیدرولیک فرمینگ در کنار فرآیند شبه استاتیک مورد محاسبه‏ قرارگرفته است. همچنین یک روش نظری برای مقایسه نتایج تجربی و تحلیلی بررسی شده است. تست‏های تجربی الکتروهیدرولیک فرمینگ بر روی ورق‏های آلیاژ آلومینیوم گریدبندی شده بصورت کروی جهت بدست آوردن نمودار حد شکل‏دهی بررسی گردیده است. نه تنها تطابق خوبی فیمابین منحنی های تجربی بدست آمده از تست نیمه استاتیک و روش نظری حاصل شده است، همچنین فرآیند الکتروهیدرولیک فرمینگ موجب بهبود شکل پذیری آلیاژ آلومینیوم با توجه به نمودارهای حد شکل­دهی در کرنش‏های حداکثری تا بیش از 26 درصد در مقایسه با فرآیندهای با سرعت پایین نیز گردیده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Lane T., Description of an Electrometer Invented by Mr. Lane; with an Account of Some Experiments Made by Him with It: In a Letter to Benjamin Franklin, LL. DFRS, Philosophical Transactions, Vol. 57, pp. 451-460, 1767.
[2] Priestley J., Experiments on the Lateral Force of Electrical Explosions. By Joseph Priestley, L LDFRS, Philosophical Transactions, Vol. 59, pp. 57-62, 1769.
[3] Yutkin L., Electrohydraulic Effect, Mashgiz, Moscow, 1955; Translation No, AD-722, Armed Services Technical Information Agency, Arlington Hall Station, Arlington, Va.
[4] Bruno E., High-velocity forming of metals: American Society of Tool and Manufacturing Engineers, 1968.
[5] Davies R., Austin E. R., Developments in high speed metal forming: Industrial Press, 1970.
[6] Chachin V., Electrohydraulic treatment of structural materials, Minsk, Nauka i Texnika, 1978.
[7] Balanethiram V., Daehn G. S., Hyperplasticity: increased forming limits at high workpiece velocity, Scripta Metallurgica et Materialia, Vol. 30, No. 4, pp. 515-520, 1994.
[8] Golovashchenko S. F., Gillard A. J., Mamutov A. V., Formability of dual phase steels in electrohydraulic forming, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 213, No. 7, pp. 1191-1212, 2013.
[9] Rohatgi A., Stephens E. V., Soulami A., Davies R. W., Smith M. T., Experimental characterization of sheet metal deformation during electro-hydraulic forming, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 211, No. 11, pp. 1824-1833, 2011.
[10] Homberg W., Beerwald C., Pröbsting A., Investigation of the electrohydraulic forming process with respect to the design of sharp edged contours, in Proceeding of, 58-64, 2010
[11] Golovashchenko S. F., Mamutov V. S., Dmitriev V. V., Sherman A. M., Formability of sheet metal with pulsed electromagnetic and electrohydraulic technologies, 2003.
[12] Raghavan K., Van Kuren R., Darlington H., Recent progress in the development of forming limit curves for automotive sheet steels,  0148-7191, SAE Technical Paper,  pp. 1992.
[13] Ilinich A. M., Golovashchenko S. F., Smith L. M., Material anisotropy and trimming method effects on total elongation in DP500 sheet steel, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 211, No. 3, pp. 441-449, 2011.